Course Content
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

คำศัพท์ หมายถึง คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานโดยมีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

Exercise Files
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๔.pdf
Size: 17.88 MB