เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสมาสเป็นการสร้างคำในภาษาไทย โดยนำคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤต ๒ คำขึ้นไปมารวมกัน และเกิดเป็นคำใหม่ การสร้างคำสมาสทำให้ภาษาไทยมีคำใช้เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้ภาษามีความไพเราะสละสลวย

คำสมาสสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน การทราบที่มาของคำสมาสจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถใช้สื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำสมาสแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ คำสมาสที่มีสนธิ และคำสมาสที่ไม่มีสนธิ

 

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๓.pdf
ขนาด: 1.04 MB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๗.pdf
ขนาด: 377.71 KB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๖.pdf
ขนาด: 520.62 KB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๕.pdf
ขนาด: 618.80 KB