Course Content
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

คำไทยแท้ คือ คำที่มีใช้ดั้งเดิมอยู่ในภาษาไทย คำไทยแท้จะเป็นคำโดด เกิดจากคำมูลที่มีความหมายอยู่ในตัว ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงทำให้สามารถจำแนกและสังเกตได้ หากผู้เรียนทราบและเข้าใจจะสามารถสังเกตคำไทยแท้ได้อย่างถูกต้อง

Exercise Files
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๐.pdf
Size: 621.07 KB