Course Content
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

วรรณคดี คือ วรรณกรรม หรือข้อเขียนที่ทรงคุณค่า เพราะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งของผู้เขียน ทั้งทางด้านเนื้อหา และวิธีการประพันธ์ การอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่อง จึงทำให้ผู้อ่านได้ซึมซาบสิ่งเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งแบ่งได้เป็น คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่าด้านสังคม

Exercise Files
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๑.pdf
Size: 651.51 KB