เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ มีทั้งหมด ๑๖ หมวด มีเนื้อหาที่แนะนำบุคคลให้กระทำในสิ่งที่ดีและห้ามไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นโคลงสุภาษิตที่มีคุณค่า มีคติข้อคิดที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดผลดี

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๘.pdf
ขนาด: 2.60 MB