เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำบุคคลให้กระทำสิ่งที่ดีและไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดี มีทั้งหมด ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ประการ เดิมเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรกวีในราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นภาษาไทย

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๖ (1).pdf
ขนาด: 21.07 MB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๗ (1).pdf
ขนาด: 4.53 MB