วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองการอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การอ่านตามความสนใจ
>ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดการเขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนจดหมายกิจธุระ
ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูการพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ   การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตลาดน้อย)
หลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องการสร้างคำสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทย กลอนสุภาพ
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับที่ยากขึ้นหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น (นิทาน ตำนานศาลเจ้าโจว ซือกง)การท่องบทอาขยานบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารได้ถูกต้อง >เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย
มีนิสัยรักการอ่านรักความเป็นไทยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานอยู่อย่างพอเพียงมีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง ภาษาโน้มน้าวใจ คำซ้อน สำนวนสุภาษิต การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา คำยืมภาษาบาลี-ภาษาสันสกฤต คำสมาส

เนื้อหาของคอร์ส

ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร

รื่นรสวรรณคดี
ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว