เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหาธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ ธารทองแดงเป็นชื่อสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ประทับอยู่ที่จังหวัดสระบุรี วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยใช้คำประพันธ์ประเภทกาพย์ห่อโคลง โดยใช้กาพย์ยานีเป็นบทต้น แล้วแต่งเนื้อความโดยใช้โคลงสี่สุภาพ เนื้อเรื่องมีลักษณะคล้ายสารคดี บรรยายชีวิตสัตว์และธรรมชาติ โดยใช้ความงามทางภาษา

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๘.pdf
ขนาด: 728.43 KB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๑.pdf
ขนาด: 1.22 MB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๓๐.pdf
ขนาด: 5.04 MB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๙ (แก้ไข 2908).pdf
ขนาด: 2.36 MB